Hur får man tillgång till SLOSH-data?

SLOSH är en longitudinell kohort med såväl survey- som registerdata för ett stort antal personer under lång tid och kan användas för forskning inom ett stort område. I linje med principerna för öppen vetenskap strävar vi efter att göra dessa data – och resultat baserade på SLOSH-data – tillgängliga för forskare såväl inom som utom landet. Förutom att det främjar forskningen så innebär det också att deltagarnas arbete med att besvara enkäter kommer till maximal nytta.

Samtidigt har vi en juridisk, etisk och moralisk skyldighet att skydda deltagarnas information så att den inte röjs eller på något annat sätt missbrukas. Blotta misstanken att känsliga data om enskilda individer skulle kunna läcka kan leda till men för deltagarna, urholka förtroendet för forskningen och minska allmänhetens villighet att delta i forskningsundersökningar. Vi skyddet av deltagarnas personliga integritet på mycket stort allvar.

Här på sidan beskrivs i detalj proceduren, villkoren samt de juridiska förutsättningarna för att få tillgång till SLOSH-data, alternativt resultatbaserade på SLOSH-data. Vänligen läs igenom detta, inklusive de utfällbara flikarna till vänster, innan du går vidare i proceduren, som beskrivs längre ner på denna sida. Du kan också ladda ner informationen här.

Procedur för tillgång

Det finns tre principiellt olika sätt att använda SLOSH-data till egen forskning:

  1. Genom att själv arbeta på ett projektspecifikt dataset som lämnas ut till dig som forskare;

  2. genom att själv göra analyserna på SLOSH-gruppens datorer på plats på Stockholms universitet;

  3. genom att beställa specifika analyser som körs av SLOSH-gruppens personal så att endast resultat på gruppnivå lämnas ut till dig.

De två senaste varianterna är oftast att föredra om du inte är anställd vid ett statligt svenskt universitet. I alla tre fallen krävs i princip alltid att forskningen har vederbörligt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Utöver dessa tre metoder kan man också använda vår visualiseringssida för att ta fram enklare diagram baserade på SLOSH-data. Detta är tillgängligt för alla och kan vara en bra början för att t.ex. bedöma om ett forskningsprojekt är realistiskt. Visualiseringsverktyget är helt säkert ur dataskyddssynpunkt, då det inte har tillgång till några persondata.

Forskare som själva vill göra analyser (varianterna 1 och 2 ovan) lämnar in en fullständigt ifylld ansökan om data till data@slosh.se varefter ansökan bereds av SLOSH:s ledningsgrupp (vid dokumentets upprättande Prof. Hugo Westerlund, Docent Constanze Leineweber, Docent Linda L. Magnusson Hanson och Docent Anna Nyberg). Ansökan granskas i relation till etiktillstånd och juridiska krav på dataminimering och datasäkerhet samt med avseende på tydlighet, mål och genomförbarhet.

Oftast förs en dialog med fokus på uppgiftsminimering enligt de principer som beskrivs nedan, för att ytterligare specificera vilka data som ska ingå. Vi rekommenderar alla som vill ha data att i förväg ta kontakt med en av medlemmarna i SLOSH:s ledningsgrupp för att få råd kring vilka data som ska inkluderas i ansökan, vilket väsentligt kan minska tiden och arbetet med att få ansökan godkänd. Om och när ansökan godkänts tas ett dataset fram av våra statistiker och tillgängliggörs for forskaren på ett tekniskt säkert sätt.

För att behandla ansökan och sedan ta fram ett projektspecifikt dataset tar vi ut en avgift enligt självkostnadsprincipen. Detta är nödvändigt för att finansiera vårt arbete med att ta fram och anpassa data till användarna. Avgiften för ett enklare datauttag är per 2024-01-01 9.528 kronor, vilket även inkluderar 1-2 enkla datakompletteringar.

Forskare som istället vill beställa analyser ombeds kontakta data@slosh.se för att i dialog bestämma vilka resultat som ska tas fram, på vilket sätt och hur de ska levereras. Även för detta tas en avgift ut enligt självkostnadsprincipen.

Då nästan all användning av SLOSH kräver etiskt godkännande enligt etikprövningslagen så måste ansökan samt godkännande av densamma skickas till SLOSH-gruppen innan någon behandling av personuppgifter kan bli aktuell. Vi hjälper gärna till med att specificera de planerade analyserna, liksom beskrivningen av våra data, i din etikansökan.

Det går alltid att ställa frågor till oss på data@slosh.se


* Vi är medvetna om att det kan finnas intresse att träna AI-modeller på stora mängder data. Då detta kommer i direkt konflikt både med det juridiska kravet på uppgiftsminimering och det vetenskapliga intresset av att testa hypoteser på data där sambanden inte på förhand är kända, så kan vi tyvärr inte tillmötesgå önskemål om utlämning för sådana ändamål. AI-behandling innebär dessutom ökad risk för bakåtidentifiering av personer, vilket ytterligare talar för att utlämning till sådan behandling inte skall göras.