Vanliga frågor

Enkäten

Varför är det så många upprepningar i enkäten?

Enkäten kan tyckas vara väldigt lång och en del frågor är ganska lika. Alla handlar inte om arbete eller hälsa. Det finns vetenskapliga skäl till detta, så vi hoppas att du som är deltagare har överseende. Det som förefaller som upprepningar beror på att vi dels behöver ha med en hel del av de frågor som ställdes i Arbetsmiljöundersökningen – för jämförbarhetens skull – men också behöver ha med vissa väl utprövade och internationellt använda skalor (som består av ett antal frågor var). Oftast handlar det om olika sätt att närma sig liknande frågeställningar och genom att använda flera frågor kan man också få mer tillförlitliga mått på det man studerar.

Vart skickar jag svaren?

Väljer du att svara på webenkäten så går det bra att logga in flera gånger och spara emellan. När du loggar in igen kommer du till sidan där du slutade att svara. Det går bra att använda och variera mellan olika enheter (dator, surfplatta eller mobil) när du svarar på webenkäten. När du har kommit till slutet av enkäten, så skickar du in dina svar genom att klicka på ’Skicka in’. Ifall du väljer att svara på pappersenkäten, så är det enklast att skicka in den besvarade enkäten i det medföljande svarskuvertet, som inte behöver frankeras. Skulle du ha tappat bort svarskuvertet (eller enkäten) så kan du ringa till SCB på telefon 010-479 69 30 eller maila enkat@scb.se och beställa ett nytt, portofritt kuvert. Du kan också skicka den besvarade enkäten i ett frankerat kuvert till: SCB, Enkätsenheten, 701 89 Örebro

Måste jag besvara alla frågor?

Om du känner att vissa frågor inte passar din situation eller att du av annan anledning inte vill besvara någon fråga/några frågor, så går det självklart att hoppa över den/dessa. Ett fåtal frågor i webbenkäten är obligatoriska för att de är nödvändiga för att avgöra vilka andra frågor som ska visas (och därigenom undvika att du få frågor som uppenbart är irrelevanta). Om du av tidsbrist inte kan fylla i alla frågorna på en gång, så går det självklart bra att fylla i enkäten fördelat över några dagar.

Vad gör jag när en fråga inte passar min situation?

I enkäten finns det frågor som hjälper dig att besvara rätt version av enkäten, detta innebär att du behöver hoppa över vissa frågor som finns med i pappersenkäten. Väljer du att svara på webenkäten, så får du bara de frågor som vi tror är relevant för just din livssituation. Om du ändå skulle uppleva att vissa frågor inte går att svara på, går det bra att hoppa över dessa. (Se även ’ Måste jag besvara alla frågor’).

Urval

Hur gör jag om jag inte vill vara med?

Om du inte vill vara med i vår studie alls, så ber vi dig att ringa till SCB:s uppgiftslämnarservice på 010-479 69 30 eller skicka ett e-postmeddelande till enkat@scb.se. Det är viktigt att du lämnar numret som finns längst uppe på inloggningsbrevet eller, ifall du har fått pappersenkät, ditt frågeformulär. På så sätt vet vi att det är du och ingen annan som vill utgå. Om du bara för tillfället är förhindrad att delta i studien, behöver du inte göra något. I så fall kommer du få påminnelsebrev samt delta i nästa uppföljning.

Varför har just jag valts ut?

Du tillfrågas om att delta i studien eftersom du besvarade en Arbetsmiljöundersökning (AMU) mellan 2003 och 2019. Arbetsmiljöundersökningarna bygger i sin tur på de årliga Arbetskraftsundersökningarna (AKU), där ett stort antal slumpmässigt utvalda personer i arbetsför ålder tillfrågas om sysselsättning. Vartannat år görs sedan ett urval bland dem som i AKU svarat att de arbetar. Urvalet är slumpmässigt men stratifierat, d.v.s. man ser till att tillräckligt många från olika yrkeskategorier kommer med i undersökningen.

För att studien ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att så många som möjligt svara på frågorna. Ingen av de utvalda kan ersättas med någon annan!