Vanliga frågor

Enkäten

Other languages? Andra språk? Muut kielet? Інші мови? 其他语言?

لغات اخرى؟

Unfortunately not. Tyvärr inte. Valitettavasti ei. На жаль ні.  很遗憾,没有。 للأسف لا.

There are two main reasons for this: It is difficult to ask exactly the same thing in two languanges. And we do not have enough funding to make SLOSH and Y-SLOSH multilingual. We are well aware that this makes it difficult for many to respond, which we are very sorry for. You may be able to translate the questionnaire to your language using the translation function in your web browser, but the results are somewhat unpredictable. If your are able to fill out part or all of the questionnaire, it is very valuable, but don't guess the meaning if it is unclear, then it is better to skip to the next question. Thanks for your understanding and co-operation!

Hur hittar jag var jag ska fylla i enkäten?

Om du inte har kvar ditt inbjudningsbrev så kan du alltid gå till www.insamling.scb.se/eid och logga in med ditt elektroniska ID. Du kan också kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice, 010-479 69 30, enkat@scb.se

Varför är det så många upprepningar i enkäten?

Enkäten kan tyckas vara väldigt lång och en del frågor är ganska lika. Alla handlar inte om arbete eller hälsa. Det finns vetenskapliga skäl till detta, så vi hoppas att du som är deltagare har överseende. Det som förefaller som upprepningar beror på att vi dels behöver ha med en hel del av de frågor som ställdes i Arbetsmiljöundersökningen – för jämförbarhetens skull – men också behöver ha med vissa väl utprövade och internationellt använda skalor (som består av ett antal frågor var). Oftast handlar det om olika sätt att närma sig liknande frågeställningar och genom att använda flera frågor kan man också få mer tillförlitliga mått på det man studerar.

Vart skickar jag svaren?

Väljer du att svara på webenkäten så går det bra att logga in flera gånger och spara emellan. När du loggar in igen kommer du till sidan där du slutade att svara. Det går bra att använda och variera mellan olika enheter (dator, surfplatta eller mobil) när du svarar på webenkäten. När du har kommit till slutet av enkäten, så skickar du in dina svar genom att klicka på ’Skicka in’. Ifall du väljer att svara på pappersenkäten, så är det enklast att skicka in den besvarade enkäten i det medföljande svarskuvertet, som inte behöver frankeras. Skulle du ha tappat bort svarskuvertet (eller enkäten) så kan du ringa till SCB på telefon 010-479 69 30 eller maila enkat@scb.se och beställa ett nytt, portofritt kuvert. Du kan också skicka den besvarade enkäten i ett frankerat kuvert till: SCB, Enkätsenheten, 701 89 Örebro

Måste jag besvara alla frågor?

Om du känner att vissa frågor inte passar din situation eller att du av annan anledning inte vill besvara någon fråga/några frågor, så går det självklart att hoppa över den/dessa. Ett fåtal frågor i webbenkäten är obligatoriska för att de är nödvändiga för att avgöra vilka andra frågor som ska visas (och därigenom undvika att du få frågor som uppenbart är irrelevanta). Om du av tidsbrist inte kan fylla i alla frågorna på en gång, så går det självklart bra att fylla i enkäten fördelat över några dagar.

Vad gör jag när en fråga inte passar min situation?

I enkäten finns det frågor som hjälper dig att besvara rätt delar av enkäten, detta innebär att du behöver hoppa över vissa frågor som finns med i pappersenkäten. Väljer du att svara på webenkäten, så får du bara de frågor som vi tror är relevant för just din livssituation. Om du ändå skulle uppleva att vissa frågor inte går att svara på, går det bra att hoppa över dessa. (Se även ’ Måste jag besvara alla frågor’).

Urval

Hur gör jag om jag inte vill vara med?

Om du inte vill vara med i vår studie alls, så ber vi dig att ringa till SCB:s uppgiftslämnarservice på 010-479 69 30 eller skicka ett e-postmeddelande till enkat@scb.se. Det är viktigt att du lämnar numret som finns längst uppe på inloggningsbrevet eller, ifall du har fått pappersenkät, ditt frågeformulär. På så sätt vet vi att det är du och ingen annan som vill utgå. Om du bara för tillfället är förhindrad att delta i studien, behöver du inte göra något. I så fall kommer du få påminnelsebrev samt delta i nästa uppföljning.

Varför har just jag valts ut?

Du som tillfrågats om att delta i SLOSH har valts ut eftersom du besvarade en Arbetsmiljöundersökning (AMU) mellan 2003 och 2019. Arbetsmiljöundersökningarna bygger i sin tur på de årliga Arbetskraftsundersökningarna (AKU), där ett stort antal slumpmässigt utvalda personer i arbetsför ålder tillfrågas om sysselsättning. Vartannat år görs sedan ett urval bland dem som i AKU svarat att de arbetar. Urvalet är slumpmässigt men stratifierat, d.v.s. man ser till att tillräckligt många från olika yrkeskategorier kommer med i undersökningen.

Om du istället tillfrågats om att delta i Y-SLOSH så har du valts ut genom ett slumpmässigt stratifierat urval av personer ur befolkningsregistret som är födda 1995-2008. Stratifieringen görs för att vi ska få med personer från olika delar i landet och med olika socioekonomisk bakgrund, inklusive personer födda utomlands.

För att forskningen ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att så många som möjligt svara på frågorna. Ingen av de utvalda kan ersättas med någon annan!

Övriga frågor

Vad är skillnaden mellan SLOSH och Y-SLOSH?

SLOSH är en undersökning som påbörjades 2006 med syftet att studera hur arbetsmiljön påverkar hälsan och vi valde då att följa upp dem som besvarat Arbetsmiljöundersökningen (AMU) 2003. Senare har vi lagt till dem som besvarade AMU 2005-2019 och vidgat syftet till att studera inte bara arbete och arbetsmiljö, utan också bland annat pensionering, arbetslöshet, anhörigvård, levnadsvanor, trakasserier och diskriminering, konjunktursvängningar, pandemier och klimatförändringar i relation till hälsa och välbefinnande. Men eftersom alla deltagarna i SLOSH tidigare kom från AMU, som vänder sig till dem som arbetar, så har vi ganska få unga i SLOSH. Detta är ett problem bland annat när man vill studera orsakerna till stress och psykisk ohälsa i befolkningen, där vi ser de högsta nivåerna bland ungdomar och unga vuxna. Därför startar vi Y-SLOSH (Young SLOSH) under 2024. Det är en undersökning som liknar gamla SLOSH men som vänder sig till ett slumpmässigt urval av personer som är 17-29 år. Beroende på livssituation får man som deltagare i Y-SLOSH frågor om studier, arbete, arbetslöshet, framtidsutsikter, boende- och levnadsförhållanden, hälsa och välbefinnande. Deltagare i Y-SLOSH kommer att tillfrågas om att besvara den "gamla" SLOSH-enkäten från och med de år de fyller 30 år.

Kan man lita på er forskning?

Forskning är ingen religion som man ska tro på, och vi påstår oss inte sitta inne med någon absolut sanning. Vi forskare kan göra fel som alla andra och vi har också våra fördomar och privata åsikter. Men det som skiljer vetenskap från vanligt tyckande är metoden, där man testar sina teorier och utsätter sina resultat för kritisk granskning från kolleger i hela vetenskapssamhället. Det gör att den forskningsbaserade kunskapen hela tiden utvecklas och gamla sanningar ibland måste omprövas helt. Inom SLOSH-gruppen är vi noga med den vetenskapliga processen och strävar efter att använda så bra data och så bra analysmetoder som möjligt för att våra resultat ska bli så korrekta som det är möjligt. Av den anledningen är vi också försiktiga med att dra för långtgående slutsatser. På kort sikt kanske det kan göra att en del av vår forskning kan verka lite tråkig, men på längre sikt bidrar det till att systematiskt bygga solid kunskap som både beslutsfattare och allmänheten kan använda för att göra välinformerade och hälsobefrämjande val. Här har du som deltagare i SLOSH också en viktig roll - genom att delta så gör du underlaget bättre så att våra resultat kommer närmare sanningen.