Introduktion

Insamlingen av SLOSH 2023 avslutades den 26 september. Inbjudningar med information om nästa datainsamling skickas ut under våren 2024.

Alla som besvarade Arbetsmiljöundersökningen (AMU) 2003-2019, och som inte har begärt att få utgå, får numera årligen brev med inbjudan att delta i SLOSH. De som har Kivra eller liknande brevlåda för myndighetspost får inbjudan där. Att delta i studien är förstås helt frivilligt. De som väljer att delta i den här undersökningen har dock möjlighet att bidra till unik forskning som på ett nytt sätt kan bidra till vår förståelse av hur arbetsmiljön och andra levnadsförhållanden kan bidra till hälsa och ohälsa.

Sedan 2022 sker insamlingen i första hand via webben, men pappersenkäter kommer efter några veckor för dem som föredrar. Genom att frågeformuläret distribueras via webben blir datainsamlingen i SLOSH mer miljövänlig och kostnadseffektiv och det är lättare att ta fram lösningar som gör att deltagarna framförallt får frågor som är relevanta för dem och deras livssituation.

Om du upplever problem med att logga in eller andra tekniska problem vänder du dig till SCB (010-479 69 30, enkat@scb.se). Känner du dig osäker om hur en viss fråga ska förstås eller vill veta mer om studien, så är du välkommen att kontakta oss. För oss är det lika viktigt att få svar från dig oavsett vilken livssituation du än befinner dig i. Det gäller även dig som inte alls arbetar längre.

Om undersökningen

Enkäten vänder sig till personer i många olika situationer. Om alla frågor inte passar för just din situation ber vi dig ändå svara i så stor utsträckning som möjligt. Du kan alltid hoppa över de frågor som inte alls passar din situation. (Ett fåtal frågor går dock inte att hoppa över eftersom de är nödvändiga för att välja vilka andra frågor som ska visas.)

Undersökningen handlar om både fortsatt arbetsliv och livet efter att ha slutat arbeta fullt (tillfälligt eller permanent), därför kan du få lite olika frågor beroende på din livssituation. Har du arbetat 30 % eller mer under de senaste tre månaderna ombeds du besvara mer detaljerade enkätfrågor om såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö, sociala faktorer samt om hälsa och välbefinnande. Du som arbetat mindre än 30 % under de tre månaderna, t.ex. varit föräldraledig, studerande, sjukskriven, gått i pension eller har lämnat arbetslivet av annat skäl ombeds istället besvara frågor om att lämna arbetslivet, sociala faktorer, hälsa och välbefinnande.

Enkäten består av tre huvudsakliga delar. Den första innehåller frågor om förändringar i arbetslivet, krav och kontroll, ansträngning och belöning, organisatorisk rättvisa, ledarskap m.m. alternativt frågor kring försörjning, anledningen till varför man inte arbetar samt positiva och negativa aspekter av att inte förvärvsarbeta. Den andra delen handlar om hälsa och välmående medan den tredje belyser livsstil och allmän livssituation.

För att minska längden på enkäten ställs de flesta frågor endast vartannat år (udda eller jämnt), men vissa särskilt viktiga frågor återkommer varje år. En del frågor om förhållanden som brukar vara stabila ställs mer sällan.

Tack vare att många frågor i enkäterna är baserade på internationella frågeinstrument så blir svaren mer jämförbara och lämpliga för vetenskaplig, teoridriven forskning. Några exempel på forskning baserad på SLOSH beskrivs i våra populärvetenskapliga artiklar och genomgångar av tidigare resultat. På hemsidan hittar du också en fullständig förteckning över de 200 vetenskapliga artiklar som publicerats på basis av SLOSH och det finns även möjlighet att själv utforska diagram baserade på svaren från SLOSH-deltagarna.