Introduktion

Snart är det dags för 2024 års datainsamling i SLOSH och samtidigt den första datainsamlingen i Y-SLOSH, som vänder sig till unga. Inbjudningar med information om datainsamlingarna skickas andra halvan av april.

Alla som besvarade Arbetsmiljöundersökningen (AMU) 2003-2019, och som inte har begärt att få utgå, får numera årligen brev med inbjudan att delta i SLOSH. De som har Kivra eller liknande brevlåda för myndighetspost får inbjudan där. Att delta i studien är förstås helt frivilligt. De som väljer att delta i den här undersökningen har dock möjlighet att bidra till unik forskning som på ett nytt sätt kan bidra till vår förståelse av hur arbetsmiljön och andra levnadsförhållanden kan bidra till hälsa och ohälsa.

Y-SLOSH (Young SLOSH) vänder sig till personer födda 1995-2008 som väljs ut slumpmässigt ur befolkningsregistret. Det första informationsbrevet kommer med vanlig post, men inbjudan och eventuella påminnelser kommer sedan i första hand till Kivra och andra liknande brevlådor. Enkäten i Y-SLOSH finns bara online och frågorna anpassas till den svarandes livssituation. Att delta är självklart helt frivilligt, men genom att delta kan du bidra till ett bättre samhälle och minskad psykisk ohälsa för den unga generationen.

Om du upplever problem med att logga in eller andra tekniska problem vänder du dig till SCB (010-479 69 30, enkat@scb.se). Känner du dig osäker om hur en viss fråga ska förstås eller vill veta mer om studien, så är du välkommen att kontakta oss. För oss är det lika viktigt att få svar från dig oavsett vilken livssituation du än befinner dig i. Det gäller även dig som inte alls arbetar längre.

Om undersökningarna

SLOSH och Y-SLOSH vänder sig till personer i många olika situationer, och om du svarar via webben så anpassar sig enkäten till dina tidigare svar. Om några frågor ändå inte passar för just din situation så kan du hoppa över dem, men vi ber vi dig svara i så stor utsträckning som möjligt. (Ett fåtal frågor går dock inte att hoppa över eftersom de är nödvändiga för att välja vilka andra frågor som ska visas.)

Sedan 2022 sker insamlingen i första hand via webben, men pappersenkäter kommer efter några veckor för dem som föredrar. Ungdomsundersökningen Y-SLOSH finns dock endast online. Genom att frågeformuläret distribueras via webben blir datainsamlingen i SLOSH mer miljövänlig och kostnadseffektiv och det är lättare att ta fram lösningar som gör att deltagarna framförallt får frågor som är relevanta för dem och deras livssituation. Om du väljer att svara på papper så finns istället instruktioner för hur du ska hoppa över de frågor som inte är relevanta.

SLOSH handlar både om arbete och att inte arbeta, om privatliv, hälsovanor och livet efter pensioneringen. Y-SLOSH fokuserar på ungas livssituation, inklusive studier, arbetslöshet, arbete, framtidsutsikter och att bli vuxen. Därför får du delvis olika frågor beroende på din livssituation. Men gemensamt för alla är att det är många frågor om hälsa och välbefinnande, som är i fokus för mycket av den forskning som baseras på SLOSH och Y-SLOSH.

SLOSH-enkäten består av tre huvudsakliga delar. Den första innehåller frågor om förändringar i arbetslivet, krav och kontroll, ansträngning och belöning, organisatorisk rättvisa, ledarskap m.m. alternativt frågor kring försörjning, anledningen till varför man inte arbetar samt positiva och negativa aspekter av att inte förvärvsarbeta. Den andra delen handlar om hälsa och välmående medan den tredje belyser livsstil och allmän livssituation. Y-SLOSH innehåller lite fler, kortare delar för att bland annat belysa studiemiljö, sociala relationer och framtidsutsikter.

För att minska längden på enkäten ställs de flesta frågor i SLOSH endast vartannat år (udda eller jämnt), men vissa särskilt viktiga frågor återkommer varje år. En del frågor om förhållanden som brukar vara stabila ställs mer sällan.

Tack vare att många frågor i enkäterna är baserade på internationella frågeinstrument så blir svaren mer jämförbara och lämpliga för vetenskaplig, teoridriven forskning. Några exempel på forskning baserad på SLOSH beskrivs i våra populärvetenskapliga artiklar och genomgångar av tidigare resultat. På hemsidans avdelning för foskare hittar du också en fullständig förteckning över de 200 vetenskapliga artiklar som publicerats på basis av SLOSH och det finns även möjlighet att själv utforska diagram baserade på svaren från SLOSH-deltagarna.