Mer om SLOSH

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa, SLOSH, är en unik, riksrepresentativ undersökning som belyser samband mellan bland annat arbetsliv, pensionering, individuella förhållanden och hälsa. Undersökningen bygger på att personer som ursprungligen arbetat och deltagit i arbetsmiljöundersökningar (AMU) följs över lång tid oavsett om de är kvar i arbetslivet eller lämnat det tillfälligt eller permanent. Därigenom kan man undersöka statistiska samband mellan hur arbetsförhållanden, livssituation och hälsa utvecklas.

Studien ger underlag till bättre arbetsmiljö och effektivare folkhälsoarbete både i Sverige och internationellt. I jämförelse med vanliga enkätstudier gör SLOSH det möjligt att studera hur hälsa och välbefinnande utvecklas över en längre tidsperiod vilket ger säkrare kunskap om orsakssamband och möjligheter till tidigare förebyggande åtgärder. Från och med 2024 kommer vi även genomföra Y-SLOSH (Young SLOSH)  för att även kunna följa ungdomar genom studierna och in i vuxenlivet.

SLOSH har redan gett upphov till många vetenskapliga arbeten av hög kvalitet och har bidragit till ett flertal doktorsavhandlingar. Med hjälp av SLOSH har vi undersökt vikten av arbetstidskontroll och hälsa och balans i livet, vi förstår bättre hur egenföretagares arbetssituation ser ut, hur arbetsmiljön är för äldre som fortsätter att arbeta, hur pensionering påverkar hälsan och vilka samband det finns mellan stress, sömn och depression.

Undersökningen drivs av forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet medan datainsamlingen genomförs med hjälp av Statistiska centralbyrån. SLOSH utgår ifrån Arbetsmiljöundersökningen som utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Deltagarna i Arbetsmiljöundersökningen utgör ett riksrepresentativt urval ur den då arbetande befolkningen som besvarar frågor om bland annat arbetsmiljö.

År 2006 tillfrågades de svarande i Arbetsmiljöundersökningen 2003 om deras situation med hjälp av frågeformulär, vilket utgjorde starten av SLOSH. Senare har deltagarna i Arbetsmiljöundersökningarna 2005-2011 tillkommit. 2023 års datainsamling genomfördes med hjälp av SCB och avslutades den 26 september.