Om SLOSH

SLOSH (Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa) påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet för att studera orsaker till ohälsa på och utanför arbetsmarknaden. Detta innebär att SLOSH inte bara används till forskning om arbetsmiljö utan även om bland annat pensionering, arbetslöshet, hälsovanor, trakasserier/mobbning, sömn och hälsoeffekterna av klimatförändringar.

Målet med SLOSH är att undersöka longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjunktursvängningar.

SLOSH bygger på 2003-2019 års arbetsmiljöundersökningar (AMU), som genomförs vartannat år av SCB i uppdrag av arbetsmiljöverket. I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades ut per post. Därefter har nya frågeformulär skickats ut vartannat år. Totalt består nu SLOSH av 57 104 personer, vilket ger goda möjligheter att undersöka riskerna även för lite mer ovanliga sjukdomar. Numera sker datainsamlingen i första hand digitalt.

Våren 2024 går vi dessutom för första gången ut med en enkät till 19 500 personer födda 1995-2008 som rekryteras från befolkningsregistret. Syftet med det är att kunna studera bland annat orsakerna till stress, psykisk ohälsa och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden för unga vuxna idag, vilket är ett viktigt komplement till SLOSH. Vi kallar denna undersökning för Y-SLOSH, som betyder Young SLOSH.