Mobbning på arbetet kan öka risken för hjärtproblem

Intervju med Linda Magnusson Hanson, Med.Dr, researcher och Associate professor.

Att mobbning, våld eller hot på arbetsplatsen orsakar psykisk ohälsa är välkänt. Nu visar färska studier från Stressforskningsinstitutet på mindre självklara konsekvenser.

Risken för att drabbas av till exempel hjärtinfarkt och typ 2-diabetes verkar också öka betydligt, säger Linda Magnusson Hanson, forskare och docent på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Varje år utsätts runt 500 000 personer för hot eller våld, psykiskt eller fysiskt, på sina arbetsplatser. Värst drabbade är anställda inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn. För dessa yrkesgrupper, som har till främsta uppgift att erbjuda hjälp och service, är också risken för sexuella och genusbaserade trakasserier förhöjd.

En aktuell undersökning visar att ungefär 60 procent av alla sjukvårdsanställda har utsatts för våld eller hot under det senaste halvåret, säger Linda Magnusson Hanson.

I sin forskning utgår hon bland annat från den unika SLOSH-studien. Det är en enkätundersökning som Stressforskningsinstitutet har genomfört vartannat år sedan 2006 där drygt 30 000 personer har fått besvara frågor om sin arbetsmiljö och hälsa.

Enkäterna bekräftar tidigare forskning som pekar på att starka hierarkier på arbetsplatsen, otydligt ledarskap, osäkra anställningar eller att höra till en underrepresenterad grupp, kan ge spelrum för kränkande särbehandling, där personer som lätt känner osäkerhet och oro löper ökad risk att drabbas.

Arbetsplatsmobbning kan bidra till 5 procent av all hjärt-kärlsjukdom

I det växande materialet framgår också att konsekvenserna av sårande och förminskande handlingar inte alltid är självklara. Exempelvis är korrelationen mellan att ha blivit utsatt för våld och att få sömnproblem marginell, men sambandet mellan mobbning och hjärt-kärlsjukdomar är desto tydligare. En studie från 2018, som omfattar närmare 80 000 personer, visar att mobbning kan öka risken för stroke och hjärtinfarkt med hela 60 procent, medan psykiskt eller fysiskt våld ökar risken med 25 procent. Materialet har tagits fram genom att koppla ihop patientregister med SLOSH-uppgifter, och jämförbara uppgifter från Danmark och Finland.

Genom att förebygga arbetsplatsmobbning skulle troligen ungefär 5 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar kunna förebyggas.

Sambanden mellan våld eller mobbning och typ 2-diabetes är också tydliga: 46 procent ökad risk vid mobbning och 26 procent vid våld eller hot om våld.

Sexuella trakasserier kopplat till dubblad risk för självmord

Metoo-rörelsen har satt ljuset på ett annat slag av missförhållande. Personer som blir ignorerade eller avbrutna på grund av sitt kön, eller utsätts för genusbaserat våld som sexistiska kommentarer, har enligt studier av SLOSH-materialet en ökad risk för både långtidssjukskrivning och användning av läkemedel mot psykisk sjukdom.

Rent sexuella trakasserier kan bli ännu mer ödesdigra. Risken för att begå självmord fördubblas, enligt Stressforskningsinstitutets studie av arbetsmiljöundersökningar mellan 1995 och 2013.

Suicid är ovanligt och därför behövs ett mycket stort material för att kunna dra säkra slutsatser. SLOSH-studien, som följer personer under en lång tid, kan ge sådan kunskap. Eftersom deltagarna fyller i enkäterna återkommande går det att hitta tidigare dolda samband och att urskilja vad som är orsak och vad som är verkan, såväl vid psykisk som vid fysisk ohälsa.

Med ökad kunskap om – och konsekvenserna av – sexuella trakasserier, mobbning, hot och våld blir det möjligt att vidta effektiva förebyggande åtgärder. Det är oerhört angeläget med tanke på hur vanligt förekommande det är i den arbetande befolkningen, säger Linda Magnusson Hansson.

 

Av Maria Leijonhielm